Τι είναι «Ανοιχτά Δεδομένα»;

Ανοιχτά είναι τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους.

Η έννοια των «Ανοιχτών Δεδομένων» έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Το 2009, τα Ανοιχτά Δεδομένα άρχισαν να αναδεικνύονται, με πολλές κυβερνήσεις να ανακοινώνουν τις πρωτοβουλίες τους προς την κατεύθυνση του «ανοίγματος» των δημοσίων πληροφοριών.

Τα ανοιχτά δεδομένα πρέπει:

Για τον πλήρη ορισμό στα αγγλικά διαβάστε εδώ

Γιατί χρειαζόμαστε τα «Ανοιχτά Δεδομένα»;

Συνοψίζοντας οι λόγοι για τους οποίους χρειαζόμαστε τα «Ανοιχτά Δεδομένα» είναι οι εξής:

  • Διαφάνεια και δημοκρατικός έλεγχος
  • Συμμετοχή
  • Αυτό-ενδυνάμωση
  • Βελτιστοποίηση νέων ιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών
  • Καινοτομία
  • Βελτιωμένη αποδοτικότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών
  • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών
  • Μέτρηση του αντίκτυπου των πολιτικών που εφαρμόζονται
  • Νέα γνώση από συνδυασμό διαφορετικών πηγών σε μεγάλους όγκους δεδομένων